شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
خداقوت *ياد خدا آرامبخش دلهاست*

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

STARE MUSIC

+ خداقوت سلام سوره بقره آيات1تا5... بسم االله الرّحمن الرّحيم *الم(از رموز قرآن است(1)اين کتاب بي هيچ شک،راهنماي پرهيزکاران است(2)آن کسانيکه به جهان غيب ايمان آرند و نماز بپادارند و از هرچه روزيشان کرديم انفاق کنند(3)وآنانکه ايمان آرند به آنچه خداي به تو و بر پيغمبران پيش از تو فرستاد و آنها خود بعالم آخرت يقين دارند(4)آنان از لطف پروردگار خويش براه راستند و آنها رستگارانند(5)*
STARE MUSIC
دوست من بنده مترجم نيستم اين ترجمه قرآن هاي طاهاست ميارم اينجا مينويسم تا همه فيض ببريم ميتونم آدرس آيه را بديد از قرآن ترجمه را بيارم براتون بنويسم درخدمتم@};-

STARE MUSIC

+ خداقوت سلام ! سوره فاتحه *بنام خداي بخشنده مهربان(1)ستايش خدايي را که پروردگار جهانيان است(2)خداوند بخشاينده مهربان(3)داراي روز پاداش بندگان است(4)تو را پرستش کنيم و از تو ياري ميجوييم(5)مارا به راه راست هدايت فرما(6) راه کساني که به ايشان نعمت دادي نه راه آنانکه برايشان خشم گرفتي و نه راه گمگشتگان(7)*

STARE MUSIC

+ خداقوت سلام آياتي ديگر منتخب از سوره مدثر*...که آن البته يکي از پديده هاي بزرگ است(35)هشدار دهنده اي است براي بشر(36)براي کسي از شما که بخواهد پيشي جويد يا عقب بکشد(37)هرشخصي در گرو کاري است که انجام داده است(38)...وشفاعت شفاعتگران به آنان سودي نميدهد(48)...نه چنين نيست،به درستي که آن يادکردي است(54)پس هرکس بخواهد از آن پند گيرد(55)*
STARE MUSIC
*و پند نميگيرند مگر آنکه خداوند بخواهد،او سزاوار پرهيز ورزيدن و سزاوار آمرزگاري است*.
STARE MUSIC
@};-

STARE MUSIC

+ بسم الله الرّحمن الرّحيم يا لطيف خداقوت سلام*""عيد نوروز فرا رسيدن رستاخيز طبيعت بر شما مبارک ""سوره النمل آيه 88: کوه ها را مي بيني، وآنها را ساکن و جامد ميپنداري،در حالي که مانند ابر در حرکتند*

STARE MUSIC

+ خداقوت *سوره المدثّرآيات1تا23 بسم الله الرّحمن الرّحيم اي جامه خواب برخود پيچيده(1)برخيز و هشدار ده(2)پروردگارت را تکبير گوي(3)ولباسهايت را پاکيزه دار(4)واز آلايش بپرهيز(5)و منت نگذار که فزوني بطلبي(6)وبراي پروردگارت شکيبايي کن(7)هنگامي که در شيپور دميده شود(8)بدينسان چنين روز،روزي دشوار است(9)برکافرن بدون آساني است(10)مرا و کسي را که تنها آفريده ام واگذار(11)وبراي او مالي فراوان قرار دادم(12)*
*ليلا*
92/11/23
STARE MUSIC
*وپسراني حاضر(13)وبراي او بسيار آماده کرده ام(14)سپس طمع دارد که بيفزايم(15)نه چنين نيست،بلکه او با آيات ما ستيزه جو بود(16)به زودي او را به تحمل مشقتي سنگين وادار ميکنيم(17)همانا او انديشيد وسنجيد(18)پس مرگ بر او باد چگونه سنجيد؟(19)باز،مرگ بر او باد چگونه سنجيد؟(20)آنگاه نظر انداخت(21)سپس رو ترش کرد و چهره در هم کشيد(22)آنگاه پشت گردانيد و تکبر ورزيد(23)*
چراغ جادو
گروه قرآن کلام خدا
vertical_align_top